AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

DODATKOWY NABÓR do projektu ,W sieci"
(17.09.2013)


Powiat Świdnicki/Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy ogłasza nabór uzupełniający szkół podstawowych do udziału w projekcie "W sieci" - modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego realizowanego od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. w przedszkolach/szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Celem Projektu jest podniesienie jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Świdnickim poprzez zrealizowanie w okresie sierpień 2013 - lipiec 2015r. 88 Rocznych Planów Wspomagania w 44 szkołach i przedszkolach spójnych z ich potrzebami w obszarach wymagających szczególnego wsparcia a także poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów.

Jednym z ważniejszych zadań założonych w projekcie jest:

  • podniesienie kompetencji dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli objętych procesem doskonalenia poprzez zrealizowanie Rocznych Planów Wspomagania,
  • poprawa spójności planów doskonalenia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami,
  • poprawa jakości współpracy dyrektorów, nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

O udział w Projekcie ubiegać się mogą publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Powiatu Świdnickiego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe do projektu "W sieci"- modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego należy składać w Biurze Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, 58-100 Świdnica.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 19 września 2013r. Pula miejsc ograniczona (3 miejsca).

Pytania dotyczące udziału w projekcie można kierować na adres: biuroprojektu@poradnia.swidnica.pl lub telefonicznie 74 6622734.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Projekt ,,W sieci" - modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(12.08.2013)

Z dniem 1 sierpnia 2013r. Powiat Świdnicki/Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Świdnicy rozpoczął realizację zapowiadanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu ,,W sieci"- modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Powiat Świdnicki w ramach działania 3.5 Kapitał Ludzki uzyskał środki, które pozwolą na realizację działań projektowych w przedszkolach i szkołach funkcjonujących na terenie Gmin przynależnych do powiatu. Celem Projektu jest wdrożenie nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania dyrektorów przedszkoli i szkół w realizacji zadań edukacyjnych. Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

  • opracowanie powiatowego programu wspomagania przedszkoli i szkół,

  • przeprowadzenie procesowego wspomagania bezpośrednio w przedszkolach i szkołach,

  • utworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 01 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015. Zgodnie z jego założeniami Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Świdnicy w ramach zadań dodatkowych przejął nadzór merytoryczny nad działaniami związanymi z zarządzaniem projektem, organizacją wspomagania pracy przedszkoli i szkół, koordynowaniem tworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Do udziału w Projekcie zostali zaproszeni dyrektorzy przedszkoli i szkół różnego typu, którym zależy na doskonaleniu pracy własnej rady pedagogicznej, którzy w sposób refleksyjny podchodzą do prowadzonych przez instytucje zewnętrzne analiz i ewaluacji. Udział w projekcie zapewnia zabezpieczenie finansowe na dwa lata szkolne dla rad pedagogicznych z przeznaczeniem na szkolenia w formie warsztatów, wykładów, konsultacji indywidualnych i grupowych prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych i szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Ponadto zostaną utworzone pięć sieci wsparcia dla nauczycieli różnych specjalności i dyrektorów, których celem będzie między innymi wzajemna wymiana doświadczeń, aktywne uczestniczenie w forum dyskusyjnym, w e-learningu.
Mając na uwadze kompleksowy rozwój edukacji i konieczność nieustannego dostosowywania jej do zmieniającej się rzeczywistości zapraszamy do udziału w Projekcie.

PLIKI DO POBRANIA:

 


 

 |  do góry  |