AKTUALNOŚCI
  

 

  
Uwaga. Ważna informacja z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów - dotyczy pojazdów marki SAM
(20.06.2013)

Dnia 22.06.2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. 

Rozwiązania te przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa Dyrektywy 2007/46/WE, określającej szczegółowe wymagania homologacyjne, których spełnienie jest konieczne do dopuszczenia nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, do ruchu drogowego w Unii Europejskiej.

Wprowadzenie i stosowanie przez wszystkie państwa UE jednolitej, unijnej procedury homologacji zagwarantuje możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa drogowego. Do głównych celów nowych regulacji należy harmonizacja procedur homologacji typu stosowanych w ramach Unii Europejskiej. Oznacza to, iż świadectwo homologacji typu, wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w dyrektywie w jednym z krajów członkowskich UE, jest ważne na terytorium wszystkich pozostałych krajów członkowskich UE, bez potrzeby ponownego przeprowadzania procedury homologacji typu. W myśl nowych przepisów zlikwidowana zostanie możliwość dopuszczenia jednostkowego przez diagnostę czyli nie będzie możliwości dokonania w Stacji Kontroli Pojazdów przeglądu, którego celem będzie uzyskanie świadectwa niezbędnego do rejestracji np. przyczepy marki SAM. Żaden pojazd, który nie będzie miał zaświadczenia wydanego przez jednostkę akredytowaną do wykonania procedury homologacji, nie będzie mógł zostać legalnie zarejestrowany. Powyższe uwarunkowania prawne, nie przewidujące żadnego okresu przejściowego (opublikowane zostały już dnia 28.03.2013 r. z mocą obowiązującą od dnia 22.06.2013 r.), powodują, iż wnioski o rejestrację pojazdu nie posiadającego homologacji lub dopuszczenia jednostkowego składane po dniu 22.06.2013 r. zostaną rozpatrzone negatywnie. Aby uniknąć sytuacji konfliktowych, informujemy osoby zainteresowane rejestracją w/w pojazdów (np. przyczepy marki SAM) o zakończenie procedur i dokonaniu rejestracji najpóźniej do dnia 21.06.2013 r.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |