AKTUALNOŚCI
  

 

  
Trwają zapisy na konsultacje psychoterapeutyczne w ramach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy
(14.05.2013)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy rozpoczeło realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. W ramach oddziaływań zrealizowane zostaną dwa programy:

I. Program korekcyjno edukacyjny adresowany jest do mężczyzn skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 par. 1 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystających z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jak i warunkowo przedterminowo zwolnionych z zakładu karnego. Programem objęci zostaną również mężczyźni, wobec których istnieje podejrzenie o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny.
W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy.
Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

II. Drugi program to trening umiejętności wychowawczych adresowany do rodziców
z ograniczoną władzą rodzicielską lub jej pozbawionych oraz rodziców zobowiązanych postanowieniem sądu do rozwoju kompetencji wychowawczych.

Celem programu jest zdobycie przez uczestników wiedzy psychologiczno-pedagogicznej
i nabycie umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w rodzinie, oparte na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku.

Bezpośrednim celem programu jest nabycie przez uczestników m. in. takich umiejętności wychowawczych jak:

  • umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
  • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.

Pierwszy krok do udziału w programach
Pierwszym etapem udziału w programach są konsultacje z psychoterapeutą. Zapisy odbywają się w pok. nr 12 Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 15 oraz telefonicznie pod nr 074- 851 50 24, 074 - 851 50 25.

Pierwsze konsultacje

Pierwszy cykl spotkań z psychoterapeutą odbędzie się w dniach 24 i 28 maja br. w godz. od 16.00 do 19.00. Miejsce: Świdnica, ul. Budowlana 6, II pietro.

O terminach i miejscu kolejnych konsultacji niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie: pcpr@pcpr.swidnica.pl 

Pod podanymi nr telefonów można również uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanych programów.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |