AKTUALNOŚCI
  

 

  
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(09.05.2013)

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 • są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki
 • są tegorocznymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

O stypendium sportowe mogą ubiegać się także uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki. Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:

 1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2012/2013 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).
 2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:
  1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
 3. Za osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu międzywojewódzkim.
  Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności:
  1) dyrektorzy szkół,
  2) nauczyciele,
  3) uczniowie,
  4) rodzice uczniów,
  5) rady rodziców,
  6) rady szkół,
  7) ośrodki pracy pozaszkolnej.

Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki należy składać w sekretariatach szkół w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica (Biuro Obsługi Klienta, I piętro, pokój 123, tel. 74 85-00-480) w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w sekretariatach szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl

PLIKI DO POBRANIA

 


 

 |  do góry  |