AKTUALNOŚCI
  

 

  
V Konferencja Benchmarkingowa Powiatów
(25.04.2013)

W dniach 22-23 kwietnia 2013 roku odbyła się V Konferencja Benchmarkingowa Powiatów pod tytułem „Benchmarking narzędziem skutecznego zarządzania powiatem”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatów całej Polski, których liczba mieszkańców przekracza 150 000 osób – w myśl hasła „Duże powiaty mają podobne problemy”. 

Idea organizacji wspólnych spotkań ma na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się oraz wypracowywanie rozwiązań problemów będących tematami przewodnimi paneli dyskusyjnych. Organizatorem konferencji jest Powiat Kłodzki, a miejsce kolejnego spotkania uzgadniane jest każdorazowo z uczestnikami. I tak na miejsce omawiania spraw związanych z outsourcingiem usług oraz pomocy społecznej został wybrany Powiat Nowotarski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 12 powiatów z całej Polski, w tym między innymi z Warszawy Zachodniej, Świdnicy, Wrocławia i Opola w randze starostów, członków zarządu, sekretarzy oraz dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Starosty Nowotarskiego Pana Krzysztofa Fabera, który po powitaniu gości przedstawił zebranym informacje o powiecie, jego atrakcjach turystycznych, zrealizowanych inwestycjach, w tym również o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pierwszego dnia konferencji panel dyskusyjny poświęcony outsourcingowi usług – czyli zlecaniu ich firmom zewnętrznym był moderowany przez Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Bogusława Waksmundzkiego. Przedstawiciele powiatu wrocławskiego, kłodzkiego i polkowickiego zaprezentowani przyjęte w ich starostwach modelowe rozwiązania dotyczące między innymi postępowań przetargowych dotyczących outsourcingu obsługi prawnej, ubezpieczeń, utrzymywania czystości budynków itd. Kolejno przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Pan Mariusz Śpiewok przybliżył zebranym wypracowane dobre praktyki benchmarkingu i benchlearningu stosowane w województwie śląskim. W drugim dniu konferencji reprezentanci Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z powiatów - nowotarskiego, kłodzkiego i piotrowskiego, przedstawili multimedialne prezentacje na temat "Dobrych praktyk w organizacji pomocy społecznej w powiatach, w tym w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej". Powiat Nowotarski reprezentowała Dyrektor PCPR w Nowym Targu Pani Aneta Wójcik. W swojej prezentacji wskazała ona na dobre praktyki Powiatu Nowotarskiego w zakresie pomocy społecznej m.in. dostosowanie siedziby PCPR do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy też zorganizowanie imprezy charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu. Wszyscy prelegenci szczególną uwagę zwrócili na nowe zadania powiatów wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Również podczas dyskusji uczestnicy konferencji debatowali nad kierunkami zmian i rozwiązaniami w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w świetle pojawiających się rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego o utrzymaniu dziecka w zawodowych rodzinach zastępczych. Na miejsce kolejnego spotkania wybrano powiat wadowicki, realizujący projekt „Jakość w urzędzie – wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

źródło: http://www.nowotarski.pl 

W konferencji powiat świdnicki reprezentowali Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Galewska.

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |