AKTUALNOŚCI
  

 

  
Otwart konkurs ofert
(18.04.2013)

Zarządu Powiatu Świdnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), uchwały Nr XXII/173/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 31 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku.

§ 2. Termin i warunki konkursu ofert określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 17.04.2013 roku.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 464/2013
Zarządu Powiatu w Świdnicy
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku.

Prowadzenie przez organy administracji publicznej działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1592 z późn. zm.). Ustawa stanowi również o zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzenia w drodze otwartego konkursu ofert, dlatego też głównym celem przeprowadzenia przez Powiat Świdnicki otwartego konkursu ofert jest zlecenie do realizacji zadań publicznych oraz wyłonienie oferentów i wsparcie ich działalności w formie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przedstawionych w ofercie. Tak więc otwarty konkurs ofert wyłoni organizacje pozarządowe lub inne uprawnione do ubiegania się o środki podmioty specjalizujące się w realizacji zadań publicznych Powiatu Świdnickiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku. Szczegółowe zasady dotyczące udziału oraz przeprowadzenia konkursu określa załącznik do niniejszej uchwały, natomiast art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) określa, jakie informacje powinny zostać zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz gdzie powinno być ono zamieszczone. Ogłoszenie o konkursie zawiera także terminy i tryb postępowania oraz kryteria stosowane przy rozpatrywaniu i dokonywaniu wyboru ofert.

PLIK DO POBRANIA:

 


 

 |  do góry  |