AKTUALNOŚCI
  

 

  
Konkurs na realizację programu zdrowotnego „Ankietowanie populacji mieszkańców Powiatu Świdnickiego”.
(05.03.2013)

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), art. 35a, art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 55 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu  w Świdnicy ogłasza konkurs na realizację programu zdrowotnego z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Świdnickiego w 2013 roku 
„Ankietowanie populacji mieszkańców Powiatu Świdnickiego”
w oparciu o
 Pilotażowy Program Profilaktyczny Genetyczno-Onkologiczny „Opieka nad rodzinami  z predyspozycją genetyczną do nowotworów”.

 

§ 1

Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 

1.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Świdnickiego.

 

§ 2

Cel, rodzaj i termin realizacji zadania

1.  Konkurs ma na celu wyłonienie realizatorów programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób onkologicznych.

2.  Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się od momentu podpisania  umowy, a zakończy w terminach wskazanych w warunkach konkursu.

§ 3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Zadania wynosi 5 250.

2. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania. 

 

§ 4

Termin i miejsce składania ofert, realizacji zadania

 

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta urzędu bądź przesłanie za pośrednictwem poczty, na adres: Starostwo Powiatowe
w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
ofert w terminie do dnia
5 kwietnia  2013 r. do godz. 13.00
.

2.       Ofertę/oferty należy:

   a)  sporządzić w języku polskim,

   b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo,   lub czytelnym pismem drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony,

   c) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc
  z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowania, spinania itp.)

   d) złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie ze wskazaniem nazwy konkursu.
W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego.

3.       Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz złożone po wyznaczonym terminie.

4.       Oferty mogą być składane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają prawo udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu.

5.  Miejscem realizacji zadania będzie Powiat Świdnicki.

 

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu

 

1. Rozpatrzenia ofert konkursowych dokona Komisja Oceniająca. Przyznanie dotacji przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie 14 dni roboczych po upływie terminu naboru ofert konkursowych.

2. Po rozpatrzeniu ofert przez Komisję Oceniającą zostanie sporządzony protokół z propozycjami wysokości dotacji, który następnie zostanie przekazany Komisji Konkursowej do zatwierdzenia.

3. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Zdrowia oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy pod adresem: www.powiat.swidnica.pl

4.  Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

5. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.

§ 6

Regulacje końcowe

1.       Termin związania ofertą wynosi 21 dni od dnia upływu składania ofert.

2.       Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu dotyczącego postępowania konkursowego w trybie określonym w § 12 szczegółowych warunków konkursu, stanowiących załącznik Nr 2.

3.       Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgodnie ze złożoną ofertą.

4.       Oferent po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania finansowego z wykorzystania środków finansowych w terminach wskazanych w warunkach konkursu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 


 

 |  do góry  |