AKTUALNOŚCI
  

 

Nabór do komisji konkursowej
(08.01.2013)

 

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Świdnicki w 2013 roku

I. Informacje ogólne:

1.  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Świdnicy  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami,  do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2013 roku.

Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu  lub z innym dokumentem.  

2.  Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2013 rok.

3.   Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4.      Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2013 roku.

5.      Baza prowadzona jest w Biurze ds. Europejskich i Promocji Powiatu. 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)     są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)     nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)     przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

5)     mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

6)     reprezentują organizację pozarządową lub  podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu  lub z innymi dokumentami.

III. Zadania komisji konkursowej:

1.      Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:

a)     możliwość realizacji zadania publicznego;

b)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)     proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

d)     w przypadku wsparcia, uwzględnia planowany  przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e)     uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f)       uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych  na ten cel środków.

2.      Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, proponowaną wysokość dotacji.

3.     Opisanie na karcie oceny merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramu, w szczególności w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie.  

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

1.     Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

3.      Starosta Świdnicki lub osoba przez niego upoważniona powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

V. Miejsce złożenia dokumentów :

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej)  wraz z załącznikiem/ami można składać w Biurze  ds. Europejskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Świdnicy, 58-100 Świdnica ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 , pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący  sposób:

„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy w  2013 roku”.

VI. Termin składania dokumentów – 11 stycznia  2013 r.

 VII. Uwagi końcowe:

  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
  2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy. 

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 |  do góry  |