Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów

Projekt „Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 – Edukacja Działanie 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu wynosi: 11.511.500,00 zł

Kwota dofinansowania: 9.784.775,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia uczniów/słuchaczy - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy.

Projekt realizowany przez:

  1. Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, Wydział Edukacji,
  2. Partnerów: Gminę Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz Powiaty: Bolesławiecki, Kłodzki, Lubiński, Lwówecki, Oleśnicki, Świdnicki, Wrocławski.

Grupy docelowe stanowią uczniowie/słuchacze realizujący kształcenie zawodowe  w dolnośląskich szkołach/placówkach kształcenia zawodowego. Wykaz zawodów objętych wsparciem w ramach projektu:

- w Technikum: kelner, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik automatyk, technik budownictwa, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektronik, technik elektryk, technik fotografii  i multimediów, technik geodeta, technik górnictwa podziemnego, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik hodowca koni, technik hotelarstwa, technik hutnik, technik informatyk, technik leśnik, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik prac biurowych, technik przemysłu mody, technik renowacji elementów architektury, technik rolnik, technik spedytor, technik teleinformatyk, technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik weterynarii i technik żywienia i usług gastronomicznych;

- w Szkole Policealnej: technik dentystyczny i technik farmaceutyczny.

Zadania projektowe:

Zadanie 1 - Staże/Praktyki zawodowe dla uczniów/słuchaczy u pracodawców.

Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczniów/słuchaczy do wykonywania pracy zawodowej w wyuczonym w danej szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ponadto poprawić ma ich przygotowanie i szanse w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

Staże/praktyki zawodowe mają z założenia wykraczać poza zakres praktycznego kształcenia zawodowego w celu zwiększenia ich wymiaru objętego podstawą programową nauczania danego zawodu i realizowane będą z reguły w systemie miesięcznym w wymiarze 150 godzin. Wszystkie staże/praktyki realizowane będą w zakładach pracy u pracodawców.

Zadanie 2 - Cykl zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych.

Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskanie przez nich wyższych wyników na tych egzaminach, co  w końcowym efekcie wpłynąć ma również na zwiększenie ich szans w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

Zajęcia w zależności do zdiagnozowanych potrzeb uczestników realizowane będą w formie teoretycznych lub praktycznych zajęć grupowych. Grupy będą liczyć maksymalnie 6 osób. Dopuszcza się także w zależności od potrzeb uczestników możliwość indywidualnych konsultacji. Zajęcia prowadzone będą w ramach godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych na co dzień w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy projektu i kończyć się będą próbnym egzaminem zawodowym. W całym projekcie zorganizowanych zostanie 6 sesji takich egzaminów - po 2 w każdym roku szkolnym.

Banery/Logo