STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

PROJEKTY UNIJNE

Menu dla: PROJEKTY UNIJNE

Powiat Świdnicki realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

Artykuły

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

    Powiat Świdnicki otrzymał Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokości jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

    Czytaj Więcej o: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”