STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Informacja o przetwarzaniu danych użytkowników profilów społecznościowych powiatu

Informacja o przetwarzaniu danych dla użytkowników profilów Powiat Świdnickiego na platformach Facebook i YouTube

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych użytkowników profilu Powiat Świdnickiego na platformie Facebook oraz YouTube.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Powiat Świdnicki, reprezentowany przez Starostę Świdnickiego.

 

JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?

Dane adresowe: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

Pod nr telefonu: (74) 85 00 400

Pod adresem e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl

skrzynka ePUAP: /h0guqt2511/skrytka

 

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych lub chciałbyś skorzystać z praw przysługujących na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iodo@powiat.swidnica.pl bądź pisemnie na adres Administratora.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

FACEBOOK:

Twoje dane będą przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem

https://www.facebook.com/powiat.swidnica, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest promowanie wydarzeń oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami.

 

YOUTUBE:

Twoje dane będą przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach konta Administratora dostępnego pod adresem

https://www.youtube.com/@powiatswidnicki1448, w szczególności odpowiedzi na reakcje i komentarze, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację YouTube. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest promowanie wydarzeń oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami za pomocą komentarzy.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, w zakresie usług pełnienia funkcji IOD.
  • Twoje dane osobowe podawane na portalach społecznościowych w związku z korzystaniem z kanału Administratora są dostępne dla administratorów tych portali.
  • Ponadto odbiorcami danych osobowych znajdujących się w komentarzach zamieszczonych na portalach społecznościowych mogą być inni użytkownicy czy odbiorcy treści zamieszczonych na kanale lub inni odbiorcy, którym link został udostępniony za pośrednictwem innych portali społecznościowych czy innych zwyczajowo używanych komunikatorów.
  • Odbiorcami danych mogą być również inne organy prawa działające w oparciu o nadrzędne przepisy prawa, w przypadku, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa polegające np. na niestosownych (wulgarnych, obraźliwych) komentarzach lub innych tego typu zachowania nie akceptowalnych w przestrzeni publicznej.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat.

Administratorzy portalów społecznościowych mogą stosować inne niż wyżej wskazane okresy przechowywania danych osobowych.

 

JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Uprawnienia w stosunku do Administratora - Powiatu Świdnickiego na platformach społecznościowych:

Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Uprawnienia w stosunku do administratorów portali społecznościowych (Facebook i YouTube):

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. sprostowania danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu.

YouTube: Posiadasz prawo do samodzielnego usunięcia danych zawartych we wstawionych na kanale w komentarzach, a także prawo do rezygnacji z czynności typu „subskrybowania”. Jeżeli chcesz zrealizować swoje prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych na platformie YouTube, musisz zwrócić się do Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl#europeanrequirements akapit „Jak korzystać ze swoich praw i kontaktować się z Google”.

Facebook: posiadasz prawo do samodzielnego usunięcia i modyfikowania zawartych komentarzy, postów, polubień i innych akcji na swoim osobistym koncie. Jeżeli chcesz zrealizować swoje prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych na platformie Facebook, musisz zwrócić się do Meta Inc.,

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=comet_dropdown

W każdym przypadku masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uuznasz,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

CZY JESTEM ZOBOWIĄZANY DO PODANIA DANYCH?

Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z kont społecznościowych Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe, co oznacza, że dane mogą być przesyłane z Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii do tych krajów. Wielka Brytania i Szwajcaria przyjęły podobne mechanizmy związane z odpowiednim stopniem ochrony. Więcej informacji pod linkiem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I PROFILOWANIE

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być poddawane profilowaniu – w przypadku wykorzystywania przez administratorów portali społecznościowych plików cookies.