Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

OGŁOSZENIE dla NGO

Informujemy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2024 roku”

 1. Kandydatami na członków komisji konkursowej są osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
 2. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:
  a) posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
  b) posiadać znajomość sektora pozarządowego,
  c) posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Świdnicy, w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
  a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
  c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata doświadczenie i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 7. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 24.10.2023 r.
 8. Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 października 2023 r. na adres: Starostwo Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, lub przesłać drogą elektroniczną na adres justyna.krygier@powiat.swidnica.pl.

Banery/Logo