STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn., Organizowanie i prowadzenie warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością”.

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), podjął Uchwałę Nr 836/2022, w ramach której zlecił realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn., Organizowanie i prowadzenie warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością” Fundacji „EUDAJMONIA” ul. Borówkowa 5A; 59-101 Polkowice. Na realizację ww. zadania w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. przeznaczono kwotę 39.950,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych). Zadanie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.