Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 24 czerwca (piątek), o godz. 13, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Obrady będą transmitowane w trybie on-line.

Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2021 rok:

 1. debata w sprawie przedłożonego raportu;

 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

 1. przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2021 rok,

 2. przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2021 rok,

 3. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,

 4. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2021 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,

 6. przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

 7. podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

- w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2021.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;

 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;

 5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;

 6. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;

 7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

 8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Informacje dla radnych.

13. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Banery/Logo