STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 24 czerwca (piątek), o godz. 13, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Obrady będą transmitowane w trybie on-line.

Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2021 rok:

 1. debata w sprawie przedłożonego raportu;

 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

 1. przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2021 rok,

 2. przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2021 rok,

 3. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,

 4. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2021 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,

 6. przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

 7. podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

- w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2021.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;

 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;

 5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;

 6. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;

 7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

 8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Informacje dla radnych.

13. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.