1. Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Starostwie Powiatowym?

1. kilka razy w miesiącu
2. raz w miesiącu
3. kilka razy w roku
4. raz w roku
5. raz na kilka lat

2. Sprawa, z którą zwrócił(a) się Pan/Pani dotyczyła:

1. rejestracji pojazdu lub wydania prawa jazdy
2. spraw budowlanych
3. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
4. wydania karty wędkarskiej lub rejestracji sprzętu pływającego
5. złożenia wniosku o pomoc stypendialną dla uczniów
6. udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych
7. porady konsumenckiej
8. innej sprawy

3. Sprawę załatwiał(a) Pan/Pani:

1. osobiście - bezpośrednio w komórce organizacyjnej
2. osobiście - poprzez Biuro Obsługi Klienta (BOK)
3. osobiście - informacje uzyskałem(am) w BOK, a sprawę załatwiałem(am) w komórce organizacyjnej
4. telefonicznie
5. faxem
6. drogą pocztową
7. poprzez Internet

4. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony(a) z realizacji przez Starostwo Powiatowe 
    w Świdnicy wymienionych poniżej zagadnień:

a)  uprzejmość, kultura obsługi Klienta

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a)
4. nie dotyczyła załatwianej sprawy
 

b) terminowość załatwienia sprawy

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a)
4. nie dotyczyła załatwianej sprawy
 

c) warunki lokalowe Starostwa

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a) - dlaczego ?
4. nie dotyczyły załatwianej sprawy
  

d) uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a)
nie dotyczyło załatwianej sprawy
  

e) czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a) - dlaczego ?
4. nie dotyczyły załatwianej sprawy
 

f) dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a) - dlaczego ?
4. nie dotyczył załatwianej sprawy
 

g) ogólne zadowolenie z usługi

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a) - dlaczego ?
4. nie mam zdania

5. Czy Pana/Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany, które polepszą jakość usług świadczonych przez
    Starostwo Powiatowe?

tak (jakie?)
nie
nie mam zdania

 

Jednocześnie, uprzejmie proszę o odniesienie się do poniższych zagadnień dotyczących działalności Powiatu Świdnickiego:
 

1. Proszę określić miejsce swojego zamieszkania bądź prowadzenia działalności firmy (urzędu, organizacji,
    podmiotu), której jest Pan/Pani przedstawicielem:

jestem mieszkańcem powiatu świdnickiego/firma znajduje się na terenie powiatu świdnickiego
mieszkam poza terenem powiatu świdnickiego/firma jest spoza terenu powiatu świdnickiego

2. Proszę określić miejsce swojego zamieszkania bądź prowadzenia działalności firmy (urzędu, organizacji,
    podmiotu), której jest Pan/Pani przedstawicielem: 

a) utrzymanie dróg powiatowych

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a) - dlaczego ?
4. nie mam zdania

b) dostępność i jakość usług medycznych

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a) - dlaczego ?
4. nie mam zdania

c) infrastruktura i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych

1. bardzo zadowolony(a)
2. zadowolony(a)
3. niezadowolony(a) - dlaczego ?
4. nie mam zdania
Przepisz kod z obrazka