Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się we wtorek, 31 sierpnia, o godz. 16, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXVI sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

c) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Marcinowice;

d) w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 2911 D oraz drogi nr 2910 D kategorii drogi powiatowej;

e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

g) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organemprowadzącym jest Powiat Świdnicki;

h) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

i) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

j) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021-2023.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Informacje dla radnych.

13. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Banery/Logo