AKTUALNOŚCI

 

 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje
(01.08.2014)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje osoby niepełnosprawne o możliwości wzięcia udziału w projektach, które są realizowane przez Fundację Aktywizacja Oddział we Wrocławiu.

1.Projekt „Profesjonalni niepełnosprawni” – skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

 • w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego),

 • posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • pozostających bez zatrudnienia, tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych,

 • zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego lub lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Celem tego projektu jest podniesienie zdolności zatrudnienia, działania są ukierunkowane na wprowadzenie na rynek pracy osób objętych wsparciem. W ramach tego projektu beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia, umożliwiającego wejście na rynek pracy oraz przygotowującego do podjęcia zatrudnienia.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnego planu działania z każdym uczestnikiem projektu, konsultacje stacjonarne, telefoniczne oraz e-mailowe,

 2. spotkania aktywizacyjne, warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne, środowiskowe grupy wsparcia,

 3. szkolenia informatyczne )podstawowe i zaawansowane), kursy zawodowe, szkolenia zewnętrzne,

 4. pośrednictwo pracy.

2.Projekt „Krok do samodzielności” - skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

 • w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego),

 • posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • pozostających bez zatrudnienia, tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych.

Celem tego projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności Społecznej. Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowej ofert, dopasowanej do indywidualnych potrzeb, ukierunkowanej na przezwyciężanie problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu codziennym.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. wsparcie trenera aktywności – w tym opracowanie indywidualnego planu działania z każdym uczestnikiem projektu,

 2. indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,

 3. warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia,

 4. indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej,

 5. warsztaty „usamodzielniania w sieci”.

Udział w projektach jest bezpłatny. Możliwy jest zwrot kosztów dojazdu. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 511-944-126 lub e-mail emilia.szyszkowska@idn.org.pl 

 


 

 |  do góry  |