AKTUALNOŚCI
  

 

  
Kolejne spotkanie w sprawie ratownictwa medycznego w starostwie powiatowym
(11.03.2013)

W Starostwie Powiatowym w Świdnicy 1 marca 2012 r. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i organizacji zawodowych działających w jednostkach Pogotowia Ratunkowego na terenie województwa dolnośląskiego.

Spotkanie miało na celu przedstawienie politykom Dolnego Śląska aktualnych problemów pracowników i pracodawców oraz wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawach dotyczących Systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Pierwsze spotkanie miało miejsce również w Starostwie Powiatowym Świdnicy w listopadzie 2012 r. poniżej link: http://www.powiat.swidnica.pl/strony/do_druku/aktualnosci/2012/11/016.htm 

Tematem przewodnim spotkania było podjęcie działań mających na celu przywrócenie systemowi ratownictwa medycznego charakteru publicznego. Sprawa jest na tyle ważna, że uczestniczyli w spotkaniu zarówno przedstawiciele związków zawodowych z Wrocławia, Jeleniej Góry, Świdnicy, Legnicy, Kłodzka, Dzierżoniowa, Ząbkowic oraz nasi parlamentarzyści: Posłowie Izabela Katarzyna – Mrzygłocka, Monika Wielichowska, Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, Anna Zalewska, Henryk Kmiecik, Andrzej Dąbrowski, Halina Szymiec – Raczyńska oraz Senator Wiesław Kilian oraz Mateusz Komza Przewodniczący Polskiej Rady Ratowników Medycznych. Głównym tematem była dyskusja nad systemem ratownictwa medycznego i kwestia jego otwarcia dla sektora prywatnego. Wojewodę reprezentował Janusz Wojciechowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w spotkaniu uczestniczył Starosta Kłodzki oraz Starosta Świdnicki. Dyskusję prowadziła, w imieniu gospodarza, Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu. Wnioski wypracowane podczas listopadowego spotkanie poddane zostały dyskusji. Wykazano ich merytoryczne uzasadnienie i potrzebę wprowadzenia w życie. Najistotniejszym wnioskiem było wyrażenie zgody na aneksowanie umów Pogotowia Ratunkowego z NFZ do końca 2016 r. W obecnym stanie umowa z NFZ obowiązuje do końca 2013 r. Wydłużenie umów do 2016 r. zrównuje wszystkie podmioty lecznicze posiadające umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne i daje możliwość stworzenia jednakowych konkurencyjnych oraz równych warunków dla wszystkich podmiotów leczniczych. Stwierdzono, że czas ten również powinien być przeznaczony na zinwentaryzowanie występujących problemów w ratownictwie medycznym oraz opracowanie systemu oceny jakości udzielania świadczeń zdrowotnych. Trudnym tematem i nie do końca potrzebnym, wg samorządów i związków zawodowych, jest obowiązek przystępowania Pogotowia Ratunkowego do ogłaszanych przez oddziały NFZ, postępowań konkursowych. W wyniku prowadzonych postępowań konkursowych w wielu rejonach operacyjnych (zwykle obejmuje teren powiatu) samorządowe podmioty lecznicze ich nie wygrały. Taka niepewność funkcjonowania ratownictwa medycznego poddaje w wątpliwość zasadność realizacji procesu inwestycyjnego poszczególnych podmiotów ratownictwa medycznego. Reasumując, podczas ostatniego spotkania pracowano nad ustalonymi wcześniej wnioskami, które zapisane zostały w następujących punktach:

  1. Aneks obowiązujących umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne do 2016 roku.
  2. Analiza występujących problemów, w tym ograniczeń kryteriów oceny ofert w systemie PRM i propozycje ich rozwiązania.
  3. Finansowanie systemu PRM bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Wojewodów, z jednoczesną likwidacją postępowań konkursowych,
  4. Utworzenie jednolitego systemu PRM o charakterze publicznym,
  5. Zachowanie ciągłości projektów unijnych,
  6. Możliwość realizacji procesu inwestycyjnego,
  7. Opracowanie parametrów jakościowych udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne.

Spotkanie było zorganizowane przy współudziale Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Dodać należy, że 23 lutego, w Strzegomiu, przedstawiciele powiatu świdnickiego w osobach Sabiny Cebuli, Zbigniewa Okarmusa oraz dyrektor Pogotowia Ratunkowego, brali udział w spotkaniu zorganizowanym w Strzegomskie Centrum Medyczno Diagnostyczne mającym na celu ustanowienie wspólnego stanowiska w sprawie zwiększenia ilości dobokaretek w naszym rejonie operacyjnym wraz z możliwością przekształcenia zespołu "P" (karetka z ratownikiem medycznym) stacjonującego w Strzegomiu w zespół "S" (karetka z lekarzem). Inicjatywa powiatu i pogotowia, poparta przez władze Strzegomia, aktualnie czeka na pozytywne rozpatrzenie. Wszyscy, szczególnie pacjenci, mamy nadzieję na szybkie, i przede wszystkim pozytywne, rozpatrzenia naszych postulatów – podsumowuje Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.

 


 

 |  do góry  |