AKTUALNOŚCI
  

 

  
Roczny przegląd zarządzania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy za roku 2012
(08.03.2013)

W lutym 2013 r. odbył się przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9001:2009 dotyczącymi skutecznego utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacjach, w których system funkcjonuje przeprowadzane są okresowe przeglądy systemu.

Celem przeglądu jest ocena zgodności systemu z normą i przyjętymi standardami, ocena jego skuteczności w osiąganiu celów, ustalenie kierunków jego doskonalenia i rozwoju. Podczas przeglądu ocenie zostały poddane takie elementy jak:

  1. Działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania. Wykonanie celów jakościowych.
  2. Wyniki z przeprowadzonych auditów wewnętrznych oraz status i informacje dot. efektywności działań korygujących i zapobiegawczych podjętych do realizacji w Starostwie.
  3. Opinie klientów wyrażone w ankietach, artykułach prasowych oraz wnioskach i skargach.
  4. Informacje przedkładane Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością, dotyczące funkcjonowania procesów w komórkach organizacyjnych oraz zgodności produktów.
  5. Informacja o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
  6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych w Starostwie Powiatowym.

W badanym okresie, w Starostwie Powiatowym w Świdnicy wydano 35.618 decyzji administracyjnych, z czego tylko 2 decyzje uchylono. Instytucje, w których obowiązuje system PN-EN ISO 9001:2009 poddawane są corocznie auditowi nadzoru przez niezależnych audytorów zewnętrznych. Ponadto, w roku 2012 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne: przez Wojewodę Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski (2 razy), Urząd Kontroli Skarbowej (3 razy), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wyniki tych kontroli były zadowalające tzn. protokoły pokontrolne nie zawierały zaleceń czy naruszeń dyscypliny.

Przede wszystkim, Starostwo i jego działalność, było przedmiotem oceny przez najważniejszy chyba organ kontrolny, czyli przez klientów odwiedzających urząd. Z wypełnionych ankiet badania zadowolenia klientów z poziomu usług świadczonych przez Starostwo, wynika, że:

  • 93 % klientów zadowolonych jest z warunków lokalowych Starostwa;
  • 80% klientów dobrze ocenia dostęp do informacji, formularzy oraz ich czytelność;
  • 72 % ankietowanych pozytywnie ocenia uprzejmość i kulturę obsługi klienta;
  • 71% klientów jest zadowolonych z uzyskania pełnej informacji na temat załatwianej sprawy.

Ogólnie, z działalności Starostwa, zadowolonych jest 75 % odwiedzających go klientów. W analizowanych ankietach występują także negatywne opinie i spostrzeżenia, i to właśnie one pozwalają dostrzec i wyeliminować uchybienia oraz niedociągnięcia w pracy urzędu. Wszyscy mamy nadzieję, że przyszłoroczna kontrola wypadnie jeszcze lepiej i jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców odwiedzających Starostwo Powiatowe do wypełniania ankiet zadowolenia klienta, które pozwolą nam jeszcze bardziej usprawnić działalność urzędu.

 

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 


 

 |  do góry  |