AKTUALNOŚCI
  

 

  
NA SPRZEDAŻ 
(28.02.2013)

 

Zarząd Powiatu Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68ha i nr 105 o pow. 0,58 ha.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SW1S/00052790/9, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bystrzyca Górna:

 • działka nr 104 - teren usług oświaty A.38 UO. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Teren zlokalizowany jest w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego.

 • działka nr 105 istniejące boisko sportowe A.37 US. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

Działka nr 104 zabudowana jest budynkiem głównym obiektem pałacowym o powierzchni użytkowej 1183 m2, czterokondygnacyjnym, w niewielkiej części podpiwniczonym, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę.

Pałac jest wpisany do rejestru zabytków architektury i budownictwa pod nr 934/Wł.

Zgodnie z art. 13 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Decyzją nr 581/2012 z dnia 6.sierpnia 2012 r., Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił Powiatowi Świdnickiemu pozwolenia na przeniesienie własności budynku pałacowego, na następujących warunkach:

- w umowie sprzedaży należy umieścić postanowienie, że budynek pałacowy podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

- nabywca zabytku zobowiązany jest do zapewnienia warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie oraz do korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Pozostała część działki nr 104 stanowi zaplecze gospodarcze i rekreacyjne (budynki gospodarcze parterowe, wykorzystywane jako magazyny i garaż, w tym obiekt dawnej chlewni o powierzchni użytkowej 65 m2, budowle: zewnętrzna sieć wodociągowa, dół gnilny, droga wjazdowa, zbiornik wyrównawczy i ogrodzenie posesji, elementy małej architektury, część ogrodowa i zieleń parkowa).

Działka nr 105 oddzielona jest od działki nr 104 gminną drogą dojazdową zagospodarowaną jako plac zabaw i boisko sportowe trawiaste. Ponadto na działce znajdują się budynek hydroforni i warsztatu o powierzchni użytkowej 72 m2 oraz elementy małej architektury.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona

Zaliczka wynosi 200.000,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.700.000,00 zł. (w tym wartość budynku pałacowego 1.304.500,00 zł)

Cena budynku pałacowego ustalona w rokowaniach zostanie pomniejszona o bonifikatę w wysokości 50%.

Zaliczka musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego
nr 35 1560 0013 2400 1699 3611 0001 do dnia 14.03.2013 r., a dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu rokowań.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Zaliczka nabywcy zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelana na ich konto niezwłocznie po rokowaniach.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę

 • datę sporządzenia zgłoszenia;

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 • kopia dowodu wpłaty zaliczki, natomiast oryginał wpłaty należy przedłożyć komisji w dniu rokowań;

 • nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej Nieruchomość zabudowana w Świdnicy, ul. Stawki Lipowa.

Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w terminie do dnia 14.03.2013 r. do godz.12.00 w pok. nr 308 III piętro.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 24.10.2012 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27.12.2012 r.

Rokowania odbędą się w dniu 19.03.2013 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Świdnicy w pok. Nr 308 III piętro, przy udziale uczestników rokowań.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,

 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,

 • poniesienie kosztów notarialnych,

 • poniesienie kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Oferent, który wygrał rokowania traci zaliczkę na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Zarządowi Powiatu w Świdnicy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Warunki rokowań określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651 z późn. zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz.2108 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela: 
 - Joanna Pawlak-Bukszyńska Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 
      tel. 074 85-00-413. 
Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Joanną Pawlak-Bukszyńską.  

 


 

 |  do góry  |