AKTUALNOŚCI
  

 

Realizacja projektu ekologicznego w Zespole Szkół w Strzegomiu
(20.11.2012)

 

Zespół Szkół w Strzegomiu realizuje projekt ekologiczny pn. „Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”. Projekt ten zakłada przeprowadzenie czteroetapowej akcji edukacyjnej poświęconej wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie Gminy Strzegom. Zrównoważony rozwój jako pojęcie wymieniany jest w większości strategii rozwoju gmin, powiatów, województw, jako podstawa ich funkcjonowania. 

Podstawy programowe kształcenia na wszystkich szczeblach wskazują, iż jednym z osiąganych celów kształcenia powinna być umiejętność wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. Praktyka pokazuje, że prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży ogranicza się do organizowania konkursów wiedzy, zaś pożądane efekty w kształceniu dorosłych i młodzieży osiągane są dopiero, gdy zachodzi element samodzielnego poznawania, a wiedza oparta na samodzielnie wysuniętych wnioskach jest trwała i chętnie wykorzystywana w życiu. Zatem prawidłowe rozumienie i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju pozwala na prawidłową egzystencję człowieka w zgodzie z uwarunkowaniami przyrodniczymi regionu. Zadania realizowane w ramach niniejszego projektu są zgodne z Programem Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, Programem Ochrony Środowiska Powiatu Świdnickiego, a także z Gminnym Programem Ochrony Środowiska. Znaczenia edukacji ekologicznej oferowanej wszystkim grupom wiekowym naszego społeczeństwa podkreślane są w Polityce Ekologicznej Państwa a także w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, w której czytamy, iż ważne jest wdrożenia edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich poziomach kształcenia formalnego i nieformalnego. Społeczeństwo, które jest odpowiednio wyedukowane i ma świadomość wagi ochrony środowiska staje się jego najlepszym strażnikiem. Istotnym jest również fakt, że edukacja ekologiczna stanowi podstawę realizowania zasady zrównoważonego rozwoju, idei niezmiernie ważnej w Unii Europejskiej (ma swoje umocowanie w traktatach założycielskich) oraz w Polsce (jest umocowana w ustawie zasadniczej). Zaproponowana tematyka projektu, a także zaplanowane działania są spójne z ogólnym przesłaniem Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, tj. „wychowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne mieszkańca Dolnego Śląska, który świadomie dąży do zrównoważonego rozwoju (…)”. Realizatorem zaplanowanych działań jest sektor szkolnictwa zawodowego. Program skupia uwagę na szkołach przygotowujących młodzież do różnych zawodów. Nasz projekt w swoich działaniach przewiduje zajęcia terenowe w postaci wizyt studyjnych, ale przede wszystkim w oparciu o realizację uczniowskich projektów badawczych realizowanych w oparciu o prace terenowe (edukacja poprzez samodzielne działanie uczniów).

W ramach projektu zaplanowano: wyjazdy dydaktyczne/wycieczki (Bełchatów, Strzelin, tereny Łużyc), projekty badawcze związane z tematyką ekologiczną (gdzie uczniowie sami działają /przygotowują), zakup pomocy dydaktycznych: literaturę, materiały kartograficzne, filmy, które na bieżąco będą wykorzystywane. Podsumowaniem całego działania – projektu będzie „Festiwal Ekologiczny”, podczas którego m.in. odbędzie się konferencja młodych naukowców, zostanie przeprowadzony bieg patrolowy i gra terenowa po Strzegomiu.

Oczekiwane efekty ekologiczne to m.in.:

  • podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej (u uczniów szkół i wśród społeczności lokalnej gminy Strzegom i powiatu świdnickiego);
  • utworzenie pracowni edukacji środowiskowej w Zespole Szkół (ze sprzętem, pomocami i materiałami dydaktycznymi);
  • poprawa procesu dydaktycznego w zakresie edukacji ekologicznej w odniesieniu do degradacji środowiska poprzez górnictwo odkrywkowe (m.in. w „naszym” Strzegomiu…).

Życzymy sobie nawzajem – wielu wrażeń i owoców w trakcie całego przedsięwzięcia.

Koordynator projektu – Renata Dziurla

 

 

Co się wydarzyło w Zespole Szkół w Strzegomiu w ramach realizacji projektu?

W dniu 03.10.2012 r. zorganizowano wycieczkę do kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie dla klas: 3, 2 i 1 Technikum Górnictwa Odkrywkowego. Młodzież miała okazję poznać specyfikę działania kopalni, zobaczyć całą odkrywkę w czasie „objazdówki”, jak również być na dnie kopalni węgla brunatnego. Nie każdy ma możliwość uczestniczenia w takim wyjeździe. Uczniowie wrócili z dodatkowym, cennym zasobem wiedzy w zakresie ekologii, geologii, różnorodności maszyn górniczych. Od dyrekcji kopalni otrzymaliśmy pamiątkowe gadżety. Całość wyjazdu stanowiło wielką atrakcję i wytworzyło wiele pozytywnych wrażeń. Czekamy na następne wyjazdy – już niebawem.

Koordynator projektu – Renata Dziurla

 

   

   

   

   

   

   
 
   

 

SESJE WYKŁADOWO-WARSZTATOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W STRZEGOMIU

W dniach 8, 13 i 14 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Strzegomiu odbyły się sesje wykładowo-warsztatowe w ramach projektu pn. „Znam i wdrażam zrównoważony rozwój w gminie Strzegom”.
Zagadnienia obejmowały:

  1. W dniu 8.11.2012 r. – „Zasoby naturalne i ich rola w zrównoważonym rozwoju obszaru”, prowadzącą była pani dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
  2. W dniu 13.11.2012 r. – „Jak eksploatować, aby nie wyczerpać? Czy eksploatacja bez zanieczyszczenia jest możliwa?”, prowadzącym był pan mgr Andrzej Głuszyński – doktorant Instytutu Geologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim;
  3. W dniu 14.11.2012 r. – „Rekultywacja obszarów powydobywczych”, prowadzącym był pan dr inż. Bartosz Jawecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W każdym wykładzie uczestniczyło po ok. 60 uczniów, natomiast w warsztatach brały udział grupy 30-sto osobowe. Młodzież poznawała globalną specyfikę zrównoważonego rozwoju. Część uczniów poprzez udział w w/w sesjach przygotowywała się dodatkowo do kolejnego zadania wynikającego z projektu, jakim jest praca badawcza naszego regionu – gminy Strzegom. O wynikach tych prac dowiemy się w dniu 4. grudnia br. na „Konferencji młodych naukowców”, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Koordynator projektu – Renata Dziurla

   

   

   

   

   

 

WYCIECZKA DO KOPALNI GRANITU w STRZELINIE i DO OKOLICZNYCH KOPALNI…

W dniu 31 października 2012 r. odbyła się kolejna zaplanowana w projekcie wycieczka, do Kopalni Granitu w Strzelinie, Kopalni Bazaltu w Janowiczkach i Kopalni Łupka Kwarcytowego w Jegłowej.

Młodzież miała okazję do pogłębienia wiedzy w poszczególnych kopalniach. Mianowicie:

- w Kopalni Granitu w Strzelinie (najgłębszym kamieniołomie w Polsce - głębokość 120m! - eksploatowanym od ponad 100 lat na cele budowlane) - obserwowano eksploatację kamienia blocznego i łamanego, transportu wewnętrznego oraz procesów produkcji elementów łupanych. Uczniowie doszukiwali się różnic między granitem strzegomskim a strzelińskim. Omówiono plany rekultywacji kamieniołomu dla celów geoturystyki;

- w Kopalni Bazaltu w Janowiczkach (końcowy etap życia kopalni, czyli rekultywacja wyeksploatowanego złoża na cele rekreacyjno-turystyczne) - omówiono etapy życia kopalni, specyfiki eksploatacji złoża bazaltu na kruszywa oraz prac wykonywanych po zakończeniu eksploatacji;

- w Kopalni Łupka Kwarcytowego w Jegłowej – młodzież miała okazję zobaczyć materiał o wyjątkowej kolorystyce, obecnie wydobywany jako kamień ozdobny do ogrodów itp. Zapoznano się z filozofią selektywnego wykorzystania kamienia (bezodpadową). Uczniowie poszukiwali kryształów kwarcu, co zakończyło się sukcesem!

Po takiej „objazdówce” uczniowie ZS - pełni wrażeń i wiedzy, z okazami kwarcu, bardzo zadowoleni - powrócili do Strzegomia.

Koordynator projektu – Renata Dziurla

   

   

   

 

WYCIECZKA NA ŁUŻYCE – ZWIEDZANIE TERENÓW PO BYŁCH KOPALNIACH WEGLA BRUNATNEGO

W dniu 22. listopada 2012 r. odbyła się ostatnia zaplanowana w naszym projekcie wycieczka, tym razem na Łużyce. W trakcie wycieczki oglądaliśmy byłe odkrywki wydobycia węgla brunatnego na terenach Łużyc, będące bardzo dobrym przykładem rekultywacji terenu wraz z nadaniem funkcji terenom odzyskanym po eksploatacji. 

W ramach tej wizyty studyjnej uczniowie zostali zapoznani z prawidłowo zrekultywowanymi obiektami górnictwa odkrywkowego, m.in.: Parkiem Doświadczeń, Tarasami IBA, Centrum Turystycznym excursio w Welzow, Centrum Parku Przygody zorganizowanym na zrekultywowanym terenie po byłej kopalni, gdzie wykształciły się siedliska przyrodnicze o wysokiej wartości oraz Kopalnia widokowa przy F60. Młodzież uczestnicząca w zajęciach terenowych miała okazję do pogłębienia swojej wiedzy nt. właściwego zagospodarowania terenów powydobywczych, które po zakończonej eksploatacji złóż mogą być pożytecznie wykorzystywane do rekreacji i wypoczynku. Po takiej bogatej w atrakcje, całodniowej „objazdówce” uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu - pełni wrażeń, nowo zdobytej wiedzy i bardzo zadowoleni - powrócili do rodzinnego „granitowego serca Polski”.

Koordynator projektu – Renata Dziurla

 

   

   

   

   

   

 

„Festiwal Ekologiczny” w Zespole Szkół w Strzegomiu

W dniu 04.12.2012 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Strzegomiu rozpoczął się „Festiwal Ekologiczny”, będący realizacją dwóch ostatnich etapów projektu ekologicznego pn. „Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”.

Etapy III i IV pn. „Dzielę się swoją wiedzą i spostrzeżeniami” oraz „Sprawdzam swoją wiedzę”– zakładały szerokie rozpowszechnienie efektów projektu oraz dalsze edukowanie społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania Zrównoważonego Rozwoju w obszarze o dużych zasobach eksploatowanych surowców skalnych. Sprawdzano wiedzę w zakresie zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych.

W tych zakresach zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

- „Grę Miejską”, w ramach której przeprowadzono bieg patrolowy z „Quizem ekologicznym” oraz grę terenową. Mieszkańcy powiatu świdnickiego mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Gra pełniła rolę podsumowania projektów, a także pozwoliła uczestnikom projektu sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Wzięło w niej udział 10 zespołów. Była to głównie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, jak również mieszkańcy gminy Strzegom i powiatu świdnickiego.

- następnie przedstawiono prelekcje „młodych naukowców” z Zespołu Szkół w Strzegomiu podczas „Konferencji bardzo młodych naukowców”, którzy prezentowali efekty zrealizowanych przez siebie projektów badawczych (linki do prezentacji w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Zespołu Szkół w Strzegomiu);

- na koniec odbyły się wykłady i pokazy/warsztaty poświęcone geologii i zasobom naturalnym oraz pokazy nt. wulkanizmu, które zostały przeprowadzone przez geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cała impreza zakończyła się po godz. 16.30.

Koordynator projektu – Renata Dziurla

 

   

   

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |