AKTUALNOŚCI
  

 

Konferencja dla Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców
(14.11.2012)

W związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (która ma wejść w życie 19 stycznia 2013 r.) i wynikającymi z niej nowymi obowiązkami, rozporządzeniami wykonawczymi i rozwiązaniami technicznymi w formie procedur elektronicznych, zorganizowano szkolenie celem przygotowania do terminowego wdrożenia nowych obowiązków i regulacji. 

Szkolenie podzielono na dwa etapy. Pierwsze z dwóch zaplanowanych szkoleń odbyło się 12 listopada w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Wzięło w nim udział ponad sto osób a wśród nich Kierownicy Ośrodków Szkolenia Kierowców, Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula oraz pracownicy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Poniedziałkowe szkolenie miało przybliżyć procedury oraz nowe programy przeznaczone dla Starostw i Ośrodków Szkolenia Kierowców. Dwie aplikacje - elektroniczny „Portal Starosty” i „Portal OSK” zostały stworzone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie. Aplikacje mają uprościć kompleksowe zarządzanie danymi poprzez pobranie profilu kandydata na kierowcę – „PKK”. Istotą nowych wymagań będzie generowanie profilu w systemie teleinformatycznym, co pozwoli wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia kursu, terminu i miejsca przeprowadzanych zajęć, liczby uczestników i terminu egzaminu wewnętrznego przekazywać Starostwu na bieżąco. Po wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę analizie będą podlegały następujące dane:

 • poprawność wypełnienia dokumentów,
 • spełnienie przesłanek dopuszczających do szkolenia albo egzaminu państwowego,
 • zgodność danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów ( np. orzeczeń lekarskich),
 • zgodność danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji osób bez uprawnień danymi w zakresie orzeczonych zakazów (np. prowadzenia pojazdów).

Na 24 i 25 listopada br. zaplanowane jest drugie szkolenie, które poświęcone będzie nowym regulacjom prawnym. Kurs prowadzić będzie naczelnik Wydziału Uprawnień do Kierowania Pojazdami i Szkolenia Kierowców Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie. Inicjatywę organizacji konferencji podjął Sudecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Wałbrzychu przy współudziale przedstawiciela Departamentu Transportu Samochodowego Ministerstwa Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Patronat Honorowy nad konferencją objął Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.

 

Dokładny opis procesu tworzenia profilu kandydata na kierowcę .

W celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę organ rejestrujący będzie musiał:

 1. zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie w szczególności:

 1. poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,

 2. spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia albo do przystąpienia do egzaminu państwowego,

 3. zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane - jeżeli osoba posiada wcześniej wydane uprawnienie,

 4. zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji osób bez uprawnień danymi w zakresie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane - jeżeli osoba nie posiada wcześniej wydanego uprawnienia,

 1. w przypadku posiadania w prowadzonych ewidencjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierować osobę na badania lekarskie i zawiadomić organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń.

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów ma nastąpić:

 1. wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego;

 2. wygenerowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę;

 3. umieszczenie akt przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę.

Adriana Lisowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |