AKTUALNOŚCI
  

 

Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

 


Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 550.000,00 zł. na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pn. „SZANSA DLA CIEBIE”.

Program adresowany jest do 37 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, tj.:

- do 25 roku życia, - długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - powyżej 50 roku życia, - bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, - samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, - niepełnosprawni.

W ramach pozyskanych środków zaplanowano zaktywizowanie 37 osób w n/w formach:
szkolenia indywidualne – 12 osób, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób (średnia kwota dotacji 20.000,00 zł.).

Wnioski w sprawie organizacji szkoleń indywidualnych oraz przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl oraz w siedzibie Urzędu.

http://www.youtube.com/watch?v=_hE_4QwhnWY 

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.


Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość programu: 1.083.200,00 zł.

Okres realizacji: od września 2012 r. do grudnia 2012 r.

Grupa docelowa: 121 osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy.

Wsparcie w ramach projektu:

 • staże – 71 osób,
 • szkolenie – 10 osób,
 • zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 25 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5: 

 • staże - pok. 8, tel. 74/8561808, 
 • szkolenia – pok. 4, tel. 74/8561811, 
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – pok. 19, tel. 74/8561827, 
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 15, tel. 74/ 8561821

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EFG)”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość programu: 374.600,00 zł.

Okres realizacji: od lipca 2012 r. do grudnia 2012 r.

Grupa docelowa: program skierowany jest do 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • do 25 roku życia, 
 • długotrwale bezrobotnych, 
 • powyżej 50 roku życia, 
 • niepełnosprawnych.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem w postaci indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, szkolenia „Przepisy oraz procedury związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej”, po ukończeniu którego otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 15, tel.74/8561821

 

 


Projekt „Aktywny powrót” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje, że w okresie od 1 września 2012 r. do 31.03.2015 r. realizuje 
w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt pn. „Aktywny powrót”. 

Wartość projektu – 2.749.442,19 zł.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy:
w wieku 50-64 lata, długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na wsi, niepełnosprawne, kobiety samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia,
osoby posiadające specyficzne kwalifikacje zawodowe na które co najmniej od roku
brakuje ofert pracy, absolwentów, osoby w wieku 15-24 lata.
Uczestnicy Projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:
poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej
oraz 6 miesięcznego stażu.

Za okres uczestnictwa w stażu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1.100,00 zł. netto za pełny miesiąc.
Uczestnicy staży objęci zostaną również ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
Wnioski o organizację staży przyjmowane są na bieżąco.
Zgodnie z założeniami projektu realizowane będą wyłącznie wnioski o organizację staży, które przewidują aktywizację w/w osób bezrobotnych oraz gwarantują dalsze zatrudnienie po programie na okres co najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Staże rozpoczną się od stycznia 2013 r.
Zapraszamy pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków.
Z zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można zapoznać się na stronie www.praca.swidnica.pl 
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela koordynator projektu – Pani Ewa Kobiałka
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok.8, tel. 74/8561840.

 

 


 

 |  do góry  |