AKTUALNOŚCI
  

 

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w świdnickim pogotowiu
(17.08.2012)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy w wymiarze 1/2 etatu Pl. Wojska Polskiego 2a, 58-100 Świdnica tel. 74/85-00-990 fax 74/85-00-989. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012 poz. 182), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy lekarza,
 2. prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 4. co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 3. dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 4. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
 6. kopie dokumentów o których mowa w ppkt 3 - 5 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
 7. zaświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenia:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 • o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w sekretariacie pok. nr 105 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem "konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Świdnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert do 30 dni od upływu terminu nadsyłania dokumentów. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7, 58 -100 Świdnica, tel. 74 85 00 455.

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 


 

 |  do góry  |