AKTUALNOŚCI
  

 

Aktywny Powrót
(07.08.2012)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał 2.749.442,19 zł. na realizację projektu konkursowego pn. „Aktywny powrót” w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji Projektu od 01.09.2012 r. do 31.03.2015 r.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy spełniających następujące kryteria grupy docelowej: w wieku 50-64 lata, długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na wsi, niepełnosprawnych, kobiet samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, osób posiadających specyficzne kwalifikacje zawodowe na które co najmniej
od roku brakuje ofert pracy, absolwentów, osób w wieku 15-24 lata.

Uczestnicy Projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej oraz
6 miesięcznego stażu.

Za okres uczestnictwa w stażu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1.100,00 zł. netto za pełny miesiąc. Dodatkowo opłacane będą składki na ubezpieczenie społeczne.

Ogłoszenie o naborze uczestników oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Aktywny powrót” zostaną zamieszczone w dniu 1 września br. na stronie www.praca.swidnica.pl 

 


 

 |  do góry  |